česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Švýcarská návštěva v Osečné
19. září 2017, autor: Jiří Hauzer

Švýcarská návštěva v Osečné V rámci návštěvy Libereckého kraje navštívila v úterý 19. září 2017 šestičlenná švýcarská delegace z kantonu St. Gallen Osečnou. V aule radnice jim byl představen varovný systém a jeho propojení do integrovaného záchranného systému. Zástupci Libereckého kraje jim u nás také předvedli nové mobilní pracoviště, ze kterého by měl krizový štáb řídit jednotlivé akce.


Město opravovalo místní komunikace
18. září 2017, autor: Jiří Hauzer

Osečná letos opravila z rozpočtu města pět úseků místních komunikací, šlo především o opravy komunikací po loňské výstavbě kanalizace.

Opravy proběhly v Osečné u Základní školy a u výjezdu z ulice Nová do ulice Školní, dále v ulici U Křížku a v Chrastné u výjezdu na krajskou silnici od dvojdomků. Provizorně byla také opravena část ulice Selská. Akce probíhala souběžně s opravou povrchu komunikace v Zábrdí a realizovala ji firma Silnice Žáček s.r.o. z České Lípy.

Zábrdí má opravenou komunikaci
17. září 2017, autor: Jiří Hauzer

Zábrdí má opravenou komunikaci Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 25c, Osečná – Zábrdí". V rámci tohoto projektu byl opraven povrch komunikace v Zábrdí v délce 649,0 m a průměrné šířce vozovky 2,90 m. Celková plocha opravy činila 1886,0 m2. Vlastní práce probíhaly v těchto postupných krocích: čištění vozovky a krajnic od nánosu, implementace spojovacího postřiku, pokládka asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 50 mm a na závěr došlo ke zpevnění krajnic.

„Místní komunikace v Zábrdí byla ve velmi špatném stavu – živičný kryt vykazoval množství výtluků a podélných a příčných trhlin. Jsem rád, že se nám podařilo celoplošně tuto komunikaci opravit“, uvedl starosta města Osečná Jiří Hauzer.


Povinná publicita Projekt „Oprava povrchu místní komunikace č. 25c, Osečná – Zábrdí" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Slavnostní přivítání prvňáčků
4. září 2017, autor: Jiří Hauzer

Prvňáčci 2017 Úderem osmé hodiny ranní byl v Základní škole v Osečné zahájen školní rok 2017/18. Slavnostní křest si letos 4. září 2017 odbylo 21 prvňáčků. Spolu s jejich rodiči je ve třídě přivítal pan ředitel Mgr. Tomáš Johanovský a jejich třídní učitelka paní Iva Sluková. Hostem byl i pan starosta Jiří Hauzer, který jim předal dárky a školní pomůcky věnované Městským úřadem.


V Mateřské školce v Osečné jsou tři volná místa!
28. srpna 2017, autor: Jiří Hauzer

Logo školyV naší školce se přes prázdniny uvolnila tři místa!

Rodiče, kteří chtějí přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání se mohou obrátit na ředitele školy Mgr. Tomáše Johanovského, Tel.: 732 271 081, E-mail: reditel@zsosecna.cz


Den otevřených dveří na Tvrzi Krassa
26. srpna 2017, autor: Jiří Hauzer

Den otevřených dveří na Tvrzi Krassa V sobotu 26. srpna 2017 proběhl den otevřených dveří v nově zrekonstruované Tvrzi Krassa v Osečné – Chrastné. Historická vstupní brána se zvědavcům otevřela přesně v 14.00 hodin. Postupně si návštěvníci nejen z Osečné, ale i z širokého okolí mohli prohlédnout Blektův sál, Šlejnicův sál, Hartigův sál, Africký salon, restauraci s barem, sklípek či zajímavě řešené ubytovací prostory. Architektonické pojetí úprav včetně stavebního zpracování se setkalo s všeobecnou pochvalou zúčastněných lidí. K dobré pohodě přispělo občerstvení u „stodoly“ zabarvené živou hudbou. Dobrou náladu nezkazila ani dešťová přeháňka.

„Jsem rád, že se našel člověk, který se ujal takřka rozpadlého areálu a za krátkou dobu z něj vytvořil dobře fungující objekt s velkou přidanou hodnotou. Věřím, že vedení firmy určitě do budoucna přinese další postupné rozšíření služeb i pro širokou veřejnost“, uvedl starosta Jiří Hauzer.Něco málo z historie Tvrze:

Tvrz v Chrastné, písemně doloženou k roku 1591, nechal vystavět Šalamoun Blekta z Útěchovic. Jeho potomci na ní sídlili do třicetileté války. Roku 1628 ji získal Volf ze Šlejnic. V roce 1715 dvůr koupil rakouský diplomat Ludvík Josef Hartig a připojil ji ke strážskému panství. Tvrz tím ztratila rezidenční funkci a nadále sloužila jako účelová budova hospodářského dvora. Během 18. století dostal celý dvůr i s tvrzí jednotnou barokní úpravu.

Památkově chráněná je vstupní barokní brána (ÚSKP ČR č. rejstříku 15229 / 5–4405). Zděnou omítanou bránu kryje řada tašek bobrovek vyskládaných do valbové stříšky. Plochu brány člení postranní lizény a profilová korunní římsa. Vlastní půlkruhově zakončený otvor lemuje profilované pískovcové ostění. Na jeho klenáku nalezneme připevněný pískovcový erb rodu Hartigů. Otvor je osazen dřevěnou bránou. V ose nad klenákem se na koruně zdiva nachází pískovcová socha sv. Vendelína stojící na nízkém podstavci. Světec oděný ve splývavém pastýřském rouchu je zpodobněn v kontrapostu pravé nohy a s hlavou krytou širokým kloboukem. U nohou mu leží kůň a býk.

Areál příměstského parku Mannův les láká turisty
20. srpna 2017, autor: Jiří Hauzer

Areál příměstského parku Mannův les byl zpřístupněn veřejnosti v červnu 2012, dokončen byl v rámci druhé etapy v květnu 2017. Areál je přístupný jak z Osečné, tak i z areálu Lázní Kundratic. Areál je tvořen hlavně lesními pozemky a plochami další vzrostlé nelesní zeleně a je charakteristický výskytem ohrožených druhů rostlin. Pro pohodlí návštěvníků tohoto areálu byl položen v několika větvích haťový chodník a to v délce 1218 m. Hatě jsou položeny jak v mokřadu, tak v lese a umožní chůzi osob se sníženou schopností pohybu, kterými mohou být např. návštěvníci lázní, rodiče s dětmi a další. V oddychovém centru byl umístěn Mannův odpočinkový altán s pověstí o Mannově lese, bylo vybudováno vyhlídkové místo mlynáře Entericha na město Osečná a byly v areálu instalovány informační tabule s informacemi o místních pamětihodnostech a přírodních zajímavostech.

Řada místních obyvatel a návštěvníků příměstského areálu si pokládá otázku, proč se vlastně jmenuje les Mannův – tady je možné vysvětlení: Pověst o Mannově lese


V areálu příměstského parku Mannův les je:

 • přísný zákaz vstupu a jízdy mimo značené trasy
 • přísný zákaz sběru přírodnin
 • zákaz vjezdu všech motorových vozidel
 • zákaz jízdy na kole a na koni
 • zákaz volného pobíhání psů
 • zákaz kouření
 • zákaz odhazování odpadků
 • zákaz rozdělávání ohňů
 • Pozor, celý areál je monitorován fotopastmi !
 • Pozor, za mokra haťový chodník klouže !
 • Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí !


Mannův les – orientační schéma areálu


Areál příměstského parku „Mannův les“ je tvořen hlavně lesními pozemky a plochami další vzrostlé nelesní zeleně. Vymezené okruhy jsou pro pohodlí návštěvníků tvořeny haťovými chodníky, kdy vstup mimo tyto trasy je přísně zakázán – důvodem jsou zájmy ochrany přírody:

 • lokalita je tzv. „Významným krajinným prvkem“ dle zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny,
 • lokalita je v územním systému ekologické stability začleněna jako „biocentrum“ místního biogeografického významu „Podvrší“,
 • lokalita je charakteristická výskytem ohrožených druhů rostlin.

Centrum lokality Manův les je tvořeno komplexem přechodových rašelinišť, víceméně souvisle zarostlých lesem typu rašelinné březiny až mokřadní olšiny, s přechodem do potočního luhu, kde je charakteristický bohatý výskyt chráněných druhů rostlin: vachta trojlistá, prstnatec májový, tuřice (ostřice) Davallova, kozlík dvoudomý, lýkovec jedovatý a další. V centru lokality dochází vlivem dlouhodobého působení vysoké hladiny spodní vody k vylučování březových souší, prosvětlené partie expandují krušinou olšovou, vrbou jívou a ostružiníky, které omezují výskyt charakteristických a nejcennějších druhů bylinného patra.

Okrajové, relativně sušší partie Mannova lesa jsou tvořeny lesem většinou nepůvodní dřevinné skladby s dominantním smrkem ztepilým, skupinovitě s borovicí lesní a s jednotlivou příměsí ostatních dřevin – modřín opadavý, topol osika, břízy, jasan ztepilý, jeřáb obecný, ojediněle je zde vtroušen stanovištně původní dub a buk. V těchto strukturách se v bylinném patru nejhojněji nachází metlička křivolaká, třtina křovištní, sedmikvítek evropský, šťavel kyselý, pstroček dvoulistý, škarda bahenní, přeslička bahenní a violka bahenní.

Projekt „Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa“ je financován z prostředků EU – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje venkova 2014–2020 a spolufinancován městem Osečná.

Povinná publicita

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.