česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Úhrada místních poplatků
12. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

1) Poplatek za odpad:

  • Číslo účtu: 3522461/0100
  • VS: 1340
  • Poplatek za odpad je 500,– Kč na rok za 1 osobu. Děti do čtyř let věku a senioři starší 70 let platí polovinu to je 250,– Kč za osobu na rok.
  • Poplatek je nutné uhradit do 15. 2. 2017 minimálně ve výši jedné poloviny poplatku a k 15. 8. 2017 – 2. splátka.

2) Poplatek ze psů:

  • Číslo účtu: 3522461/0100
  • VS: 1341
  • Poplatek ze psů je 100,– Kč na jednoho psa za rok. Za druhého psa je poplatek 150,– Kč za rok.
  • Poplatek uhraďte do 31. 3. 2017.

Všechny poplatky lze rovněž uhradit do pokladny městského úřadu u paní Pohořelé, tel: 485 179 208

Pozvánka
11. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

Pozvánka Vážení občané,

i v letošním roce se zabýváme problémem úpravy veřejných prostranství v Osečné Lázních Kundraticích. Vybráno bylo 20 prostranství, která by bylo vhodné upravit tak, aby co nejúčelněji mohla sloužit současným potřebám občanů. K tomuto účelu byla vybrána firma pana architekta Valerta.

V současnosti již máme několik dalších návrhů případné realizace. Návrhy jsou zhotoveny na parkoviště u Kundratické ul., prostranství u panelového domu, prostranství u stromu při Českolipské ul. – u Beranů a výhled u lípy při ul. Březový háj.

Příprava tohoto projektu byla projednávána již na několika veřejných zasedáních zastupitelstva, avšak s návrhem se seznámila jen hrstka našich občanů. Z tohoto důvodu svolávám na 26. 1. 2017 od 18.00 hodin v aule radnice veřejné zasedání, kde bude jeden z bodů jednání představení těchto jednotlivých návrhů. Byl bych velmi rád, kdyby se ti, co se o problém zajímají, tohoto zasedání zúčastnili.

Jiří Hauzer, starosta

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné
6. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 850.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 26.1.2017 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Díky dotaci z MŠMT se podařilo nakoupit nové sportovní vybavení pro mladé hasiče
1. ledna 2017, autor: Jiří Hauzer

Sbor dobrovolných hasičů Osečná získal v roce 2016 dotaci z programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, jehož vyhlašovatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace činila částku 21.000,– Kč. Příjemce dotace tímto informuje veřejnost, že cíl dotace byl naplněn. Z dotace se podařilo nakoupit nové sportovní vybavení pro mladé hasiče (helmy, stejnokroje, opasky). Vyplacena byla také odměna za odvedenou práci vedoucí sportovního družstva. Procentuální čerpání mzdových prostředků činilo 20 % z poskytnuté dotace, tj. v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Specifické ani mimořádné záležitosti při čerpání dotace nenastaly.


Povinná publicita Projekt byl realizován díky dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

PF 2017
31. prosince 2016, autor: Jiří Hauzer

PF2017
Příjemné prožití svátečních dnů, úspěchy osobní i pracovní, pevné zdraví a spokojenost po celý rok 2017

přeje Váš

Městský úřad Osečná


Setkání zastupitelů a pracovníků městského úřadu s občany
29. prosince 2016, autor: Jiří Hauzer

Setkání na radnici 2016 Ve čtvrtek 29. prosince 2016 proběhlo v aule radnice v Osečné již podesáté „Setkání zastupitelů a pracovníků zdejšího městského úřadu s občany“. Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení starého roku. Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – starosta partnerské obce Markersdorf Thomas Knack a vedoucí německé části Euroregionu Nisa paní Bärbel Schubert.

Po úvodním zahájení starostou města Jiřím Hauzerem, zdravici hostů a hudebním vystoupení dětí ze ZŠ pod vedením paní učitelky Dagmar Lohnické shlédli účastníci 45minutovou fotografickou prezentaci od pana kronikáře Mgr. Miroslava Láta a Ing. Jiřího Hauzera, která měla za cíl shrnout události v Osečné za rok 2016. Po prezentaci proběhl slavnostní přípitek s přáním do nového roku 2017. Po oficiální části volně navázala neformální beseda při drobném občerstvení, které připravily místní kuchařky a zaměstnankyně MÚ.

Oznámení z Městského úřadu Osečná
20. prosince 2016, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěstský úřad Osečná oznamuje, že bude v době od 22.12. do 30.12.2016 uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.