česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oslava svátku Halloween
31. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Halloween 2014 Kavárna „U Víta“ připravila pro děti ve svých prostorách oslavu svátku Halloween. Děti se dostavily v maskách různých strašidel, čarodějnic a upírů, s pomocí rodičů vyráběly v kavárně strašidelné dýně a různé ozdoby. Na závěr si pak na zahradě opekly buřty a všechny obdržely balíček sladkostí.


Osečná má nový územní plán!
27. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Zastupitelstvo města Osečná dne 29.9.2014 usnesením č. 112/2014 vydalo územní plán Osečná, který dne 20.10.2014 nabyl účinnosti.


Průběh tvorby nového územního plánu Osečná:

Zastupitelstvo města Osečná rozhodlo na svém veřejném zasedání ze dne 30.8.2011 o po­řízení nového územního plánu. Jako pořizovatele územního plánu schválilo Magistrát města Liberec a jako určeného zastupitele pověřilo místostarostku města paní Helenu Bušovou.

Vlastníci nemovitostí ve městě a občané města byli vyzváni k podávání návrhů na změnu do nového územního plánu do 30.11.2011. Poté pořizovatel posoudil jednotlivé žádosti a svým stanoviskem je předložil k rozhodnutí zastupitelstvu města. To o jednotlivých žádostech rozhodovalo dne 12.3.2012. Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání územního plánu a v termínu od 18.9.2012 do 18.10.2012 jej projednal v souladu s § 47 stavebního zákona s dotčenými orgány a veřejností. Na základě výsledků projednání se upravil návrh zadání a předložil se ke schválení zastupitelstvu města – to jej schválilo usnesením dne 23.11.2012. Na základě schváleného zadání začal projektant Ing. arch. Miloslav Štěpánek tvořit návrh územního plánu Osečná.

Dne 4.1.2013 byla na základě kontinuální výzvy – podpora tvorby územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území podána žádost o dotaci na tvorbu nového územního plánu z Integrovaného operačního programu. Ta byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena dne 30.9.2013.

Na základě předání zpracovaného návrhu územního plánu projektantem mohlo být vypsáno společné jednání o návrhu územního plánu. V době od 24.2.2014 do 14.4.2014 byl návrh územního plánu vystaven k připomínkování veřejnosti. Dotčené orgány a sousední obce byly pozvány na společné jednání k návrhu ÚP, které se uskutečnilo dne 17.3.2014 na Magistrátu Liberec. Do 30 dnů od tohoto jednání mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska k navrženému řešení a sousední obce své připomínky. Na základě stanovisek dotčených orgánů a uplatněných připomínek byla upravena dokumentace návrhu územního plánu. Upravená dokumentace byla dne 6.5.2014 předána Krajskému úřadu Libereckého kraje k posouzení souladu návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR a se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, který dne 7.5.2014 vydal stanovisko. Na základě tohoto stanoviska mohlo být vypsáno veřejné projednání o návrhu územního plánu, které dne 30.6.2014 proběhlo na Městském úřadu Osečná. Pořizovatel následně vypracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu, které dne 14.7.2014 rozeslal dotčeným orgánům. Dotčené orgány měly 30 dní na vyjádření se k rozeslaným návrhům. Pořizovatel po projednání nového územního plánu předložil zastupitelstvu města návrh na jeho vydání. Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 29.9.2014 po projednání schválilo usnesením č. 112/2014 opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Osečná. Ten dne 20.10.2014 nabyl účinnosti.

Helena Bušová – místostarostka města


Projekt územního plánu města Osečná je spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje.

Povinná publicita

Narozeniny oslavila paní Šálková z Druzcova
26. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Věra Šálková Dne 26. října 2014 oslavila své 89. narozeniny paní Věra Šálková z Druzcova.

Blahopřejeme a přejeme vše nejlepší do dalších let!


Osečenští Plamínci sesbírali 4480 kilogramů železného šrotu a za odměnu pojedou na výlet
25. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Osečenští Plamínci sesbírali 4480 kilogramů železného šrotu V sobotu 25. října 2014 uspořádal sbor mladých hasičů (Plamínci Osečná) za pomoci dospělých kolegů podzimní sběr železného šrotu.

Na základě výzev mladých hasičů v městských médiích připravili osečenští občané hromádky starého železa před své domy. Plamínci tyto hromádky (někdy i pořádné hromady) sbírali a nakládali na nákladní vůz zapůjčený městským úřadem, se kterým tak objeli celou Osečnou.

„Celkem jsme vybrali 4480 kg starého železa, za což bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří k tomuto obrovskému množství přispěli. Dále bychom chtěli poděkovat městu Osečná za zapůjčení nákladního vozidla, bez kterého bychom těžko tak veliké množství odvezli. Výtěžek z tohoto sběru půjde na výlet do krajského města – zřejmě navštívíme bazén či IQlandii.“ uvedla velitelka Plamínků Lenka Chlupáčková.

Gumičková mánie přišla i do Osečné, na základní škole padl rekord!
24. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Gumičková mánie Gumičková mánie zachvátila celou republiku. Děti všech věkových kategorií pletou z gumiček různými způsoby hady, náramky, zvířátka a jiné věci. Gumičky jsou prostě všude.

Nápad zburcovat děti a uplést co nejdelšího hada dostala paní Olga Pytlounová z firmy Transcamion Pytloun. Po dohodě se školou se firma stala patronem celé akce a „gumičkové šílenství“ mohlo začít.

Děti ve všech třídách dostaly pokyny, jak má výrobek vypadat, z kolika gumiček má být upleten a jak má být minimálně dlouhý. Na pletení měly zhruba 14 dnů. Hada ve třídách změřily a spletly dohromady. Výsledky z jednotlivých tříd se ukládaly, abychom nakonec mohli vyhlásit nejlepší třídy a jednotlivce.

Protože jsme chtěli být zapsáni do České knihy rekordů a kuriozit, museli jsme samozřejmě pokus o rekord nahlásit agentuře Dobrý den z Pelhřimova, která zastřešuje v České republice oblast rekordů a kuriozit. Vše bylo připravené a den „D“ nastal.

24.října 2014 se děti sešly v tělocvičně, kde je oficiálně přivítali ředitel školy pan Tomáš Johanovský, paní Olga Pytlounová, organizátor akce na škole paní Dagmar Janíčková a pan Robert Zauer, komisař vyslaný agenturou Dobrý den, který dohlížel na přesnost měření.

Po vyhlášení konečné délky gumičkového hada pan Zauer oficiálně uznal pokus o rekord za platný, informoval děti, že vytvořily rekord jako první v České republice a ten bude zapsán v České knize rekordů a kuriozit. Poté byly vyhodnoceny krásnými poháry tři nejlepší třídy a pět nejlepších jednotlivců. Všechny děti, které se na rekordu podílely, dostaly balíček dobrot. Ceny věnovala dětem firma Transcamion Pytloun a my jí za to velmi děkujeme!

A teď to nejdůležitější – rekord v číslech: délka hada = 268,20 m, počet zúčastněných = 70 dětí

Pořadí tříd:

  • 1. místo: 5.třída – 64,75 m
  • 2. místo: 4.třída – 55,98 m
  • 3. místo: 2.třída – 39,27 m

Pořadí pěti nejlepších jednotlivců:

  • 1. místo: Němeček Lukáš – 17,21 m
  • 2. místo: Pytlounová Eliška – 17,00 m
  • 3. místo: Kordová Marta – 15,45 m
  • 4. místo: Jareš Petr – 14,00 m
  • 5. místo: Pytloun Daniel – 10,23 m

ZŠ a MŠ Osečná - Sběr papíru, kaštanů, žaludů a léčivých bylin
23. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2014 Ve čtvrtek 23. října 2014 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná u Růžičkovy stodoly tradiční podzimní sběr papíru, kaštanů, žaludů a léčivých bylin. Výtěžek za tento sběr bude připsán na konto jednotlivým třídám a pro nejlepší sběrače bude připraven Zájezd s Brontosaurem.

Fotostřípky z tohoto celodenního sběru pro Vás zaznamenal Mgr. Miroslav Lát.


Výsledky 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR v Osečné
16. října 2014, autor: Jiří Hauzer

Dne 18. října 2014 nejen v Osečné s úderem 14:00 hodin skončilo 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.

K volbám do 2. kola Senátu Parlamentu ČR, obvodu 36 – Česká Lípa ve volebním okrsku č.1 – Osečná přišlo nakonec 89 z 869 voličů ze seznamu. Volební účast prachbídná, činí 10,24%.

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR po sečtení všech hlasů v Osečné:

Pořadí Kandidát Volební strana Počty hlasů % hlasů
1. Kapoun Karel Ing. ČSSD 67 75,28
2. Vosecký Jiří SLK 22 24,71

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.