česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pronájem restaurace“ U Sršně“
23. listopadu 2016, autor: Jiří Hauzer

SK Osečná, z.s.Sportovní klub Osečná, z.s. nabízí k pronájmu restauraci „U Sršně“.

Restaurace je k dispozici od 13. prosince 2016.

V případě zájmu kontaktujte do 5. prosince 2016 paní Alici Vikovou, tel.: 775 959 445, e-mail: vikovaa@seznam.cz.


Plamínci sesbírali starý železný šrot a za odměnu pojedou na výlet
12. listopadu 2016, autor: Jiří Hauzer

Plamínci sbírali železný šrot V sobotu 12. listopadu 2016 uspořádal sbor mladých hasičů za pomoci dospělých kolegů podzimní sběr železného šrotu.

Na základě výzev mladých hasičů v městských médiích připravili osečenští občané hromádky starého železa před své domy. Plamínci tyto hromádky (někdy i pořádné hromady) sbírali a nakládali na zapůjčený nákladní vůz a traktor.

„Celkem jsme vybrali skoro 9 tun starého železa, za což bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří k tomuto obrovskému množství přispěli. Dále bychom chtěli poděkovat městu Osečná za zapůjčení nákladního vozidla. Výtěžek z tohoto sběru půjde na celoroční provoz mladých hasičů a tajný výlet.“ uvedla instruktorka Plamínků Zdeňka Hajleková.

Upozornění provozovatelům kotlů
9. listopadu 2016, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmProvozovatel stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě.

Do konce tohoto roku (2016) jsou provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů povinni zajistit první kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Kontroly musí provádět odborně způsobilá osoba. Jejich seznam zveřejnila Hospodářská komora a počítá s jeho průběžnou aktualizací. Seznam odborníků je uveden na internetových stránkách Asociace podniků topenářské techniky.

Helena Bušová, místostarostka

Pozvánka
7. listopadu 2016, autor: Jiří Hauzer

Pozvánka Vážení občané,

jak jistě všichni víte, v letošním roce se zabýváme problémem úpravy veřejných prostranství v Osečné Lázních Kundraticích. Vybráno bylo již 20 prostranství, která by bylo vhodné upravit tak, aby co nejúčelněji mohla sloužit současným potřebám občanů. K tomuto účelu byla vybrána firma pana architekta Valerta. V současnosti již máme několik návrhů případné realizace. Návrhy jsou zhotoveny na Svatovítské náměstí, prostor u Dřevěnky a obchodního domu, u sousoší Tří svatých, prostor v ulici K Pramenům před Zuzaňákovými, les u Kočvarova mlýna a zelený trojúhelník – břeh Ploučnice za Třešňákovými. Příprava tohoto projektu byla projednávána již na několika veřejných zasedáních zastupitelstva, avšak s návrhem se seznámila jen hrstka našich občanů. Z tohoto důvodu svolávám na 9. 11. 2016 od 18.00 hodin v aule radnice veřejné zasedání, kde bude hlavním bodem jednání představení těchto jednotlivých návrhů. Byl bych velmi rád, kdyby se ti, co se o problém zajímají, tohoto zasedání zúčastnili.

Jiří Hauzer, starosta

Město Osečná úspěšně dokončilo restaurování pěti křížů
7. listopadu 2016, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná úspěšně dokončilo v říjnu 2016 restaurování pěti křížů na území města Osečná. Ty byly v neutěšeném stavu a byl nutný komplexní, odborný restaurátorský zá­sah.

Kříž u Jenišovského mlýna, stojící na parc. č. 255/2 v k.ú. Osečná, byl vystaven jako připomínka hospodářů mlýna – Michaela a Heleny Reischelových, kteří byli ve mlýně roku 1843 lupiči přepadeni a zabiti. Restaurování kříže vyžadovalo sanaci betonového základu, odbornou opravu a očištění pískovcového podstavce, zvýraznění psaníček v těle tmavě červenou barvou, zlacení nápisu „Errichtet von Michael a Helena Reischl“ a letopočtu „MDCCCXLIII“ na spodní části kříže, rozluštění a lehké zvýraznění nápisu na středové části kříže a celkovou lokální barevnou retuš. Následně proběhlo na místě abrazivní ošetření a natření kříže, umístění destičky INRI, zlacení svatozáře a korpusu Krista. Dále pak byly na základ narovnány a řádně upevněny čtyři pískovcové sloupky – jeden nepůvodní sloupek byl v horní části přizpůsoben tak, aby tvarově odpovídal původním sloupkům. Na závěr byly namontovány tři výplně kovaného plotu. Finální terénní úpravy kolem kříže s nástupními schody nebyly součástí projektu a proběhnou zaměstnanci Městského úřadu Osečná na jaře 2017.Kříž v ul. Horní Selská stojí na parc. č. 757/1 v k.ú. Osečná. Původ ani rok výstavby se nepovedlo zjistit. Restaurování kříže vyžadovalo očištění betonového základu a pískovcového podstavce – na povrchu byly v silné vrstvě mechy a náletová zeleň, které bylo nutné sejmout omytím tlakovou vodou. Nepůvodní části byly sejmuty a domodelovány umělým kamenem – v hlavici byly domodelovány původní lístky a propojeny do květu. Do niky byl osazen sv. Jan Nepomucký a byl patinován kompletně s celým kamenným křížkem. Následně proběhlo ošetření kříže, umístění destičky INRI a zlacení prvků na kříži (listy na akantu, svatozář, korpus Krista).Kříž u panelového domu na parc. č. 744/4 v k.ú. Osečná byl omyt tlakovou vodou od mechu a náletové zeleně. Na kříži byly domodelovány menší defekty, bylo provedeno celkové barevné sjednocení. Kalich v čelní nice byl zvýrazněn tmavě červenou a bíle bylo obtaženo IHS. Na závěr byl proveden hydrofobní a biocidní nástřik.Kříž u Druzcova na parc. č. 790/1 v k.ú. Osečná stojí u krajské silnice II/592. Kříž nechal vystavět Josef Bittner z Druzcova v roce 1867. Na kříži byly domodelovány chybějící části profilace, proběhlo nové spárování a byly přetmeleny všechny tři niky a do čelní byl osazen reliéf sv. Jana Nepomuckého. Reliéf byl zpatinován do šedé z prostupující barevností umělého kamene. Byly odvrtány a vyjmuty pozůstatky původních kovových částí a do těchto otvorů byl osazen restaurátorem kovů nově vyrobený kříž s atributy. Na závěr bylo provedeno překreslení a vyzlacení Božího oka v horní části pod profilací.Kříž u Pramenů Ploučnice na parc. č. 790/1 v k.ú. Osečná stojí u krajské silnice II/592 mezi Osečnou a Druzcovem. Kříž byl postaven v roce 1873. Restaurování kříže vyžadovalo rozsáhlou odbornou opravu poničeného podstavce, neboť kamenná hlavice byla roztrhaná od korodujícího kovu. Z tohoto důvodu bylo nutné hlavici a jednotlivé části sejmout. Po znovu osazení a slepení hlavice byly osazeny nekorodující kramle. Celý kříž byl i se základem rovnán do svislé polohy. Jako finální povrchová barevnost bylo zvoleno probarvení kartuše s letopočtem do červené. Do nízké niky byl osazen reliéf Panny s dítětem. Bylo provedeno zlacení IHS plátkovým zlatem a bylo zvýrazněno písmo „ANO 1873“ v kartuši. Následně proběhlo osazení ocelového kříže s řezbou, destičky INRI a byl zde navrácen formou repliky korpus Krista v tělové barvě. Na závěr byl proveden hydrofobní a biocidní nástřik.
Povinná publicitaProjekt „Restaurování křížů na území města Osečná“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Sběr starého papíru, pomerančové kůry, starých elektrospotřebičů a PET lahví
3. listopadu 2016, autor: Jiří Hauzer

Sběr 2016 Základní škola uspořádala první sběr v tomto školním roce. Vybíral se starý papír, PET lahve, elektrospotřebiče, kaštany a žaludy, pomerančová a citronová kůra a léčivé byliny. Výtěžek sběru byl připsán jednotlivým třídám na jejich třídní konta.

Fotostřípky z tohoto celodenního sběru pro Vás zaznamenal Mgr. Miroslav Lát.


Zelená cyklomagistrála Ploučnice je proznačena číslem 15
31. října 2016, autor: Jiří Hauzer

cykloznačkaMikroregion Podralsko za finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje provedl úpravu dopravního značení části cyklostezky „Zelená cyklomagistrála Ploučnice". Upravovaný úsek byl veden od města Osečná – místní části Druzcov, přes místní část Lesní Domky. Dále centrem města Osečná k obci Hamr na Jezeře a městu Stráž pod Ralskem. Konec upravovaného úseku byl na okraji obce Noviny pod Ralskem (Průrvy Ploučnice).

Cílem realizace proznačení „Zelené cyklomagistrály Ploučnice“ byla náhrada časti stávajícího nevyhovujícího svislého dopravního značení a provedení svislých dopravních značek v nových pozicích. Svislé dopravní značky byly proznačeny i novým číslem 15 a logem cyklomagistrály Ploučnice. Značení bylo provedeno již dle nové „Metodiky značení dálkových tras v ČR“. Stávající svislé dopravní značení, kterého se netýkalo číselné označení cyklotras, bylo zachováno. Cíl projektu byl naplněn, neboť proběhla úprava dopravního značení v úseku Druzcov – Osečná – Hamr n. J. – Stráž p. R. – Noviny p. R. v celkové délce 20.984 m.
Povinná publicitaProjekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice – úprava dopravního značení v úseku Druzcov – Osečná – Hamr n. J. – Stráž p. R. – Noviny p. R.“ byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.