česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 30. června 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování křížů v Osečné – Lázních Kundraticích“
 3. Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Osečná a Ing.arch. MgA. Michalem Valertem
 4. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o převod z fondu rezerv do fondu investic a čerpání z fondu investic
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 8/2016
 6. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 9/2016
 7. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 301/25 v k.ú. Druzcov
 8. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 43/1 v k.ú. Osečná
 9. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 35 v k.ú. Lázně Kundratice
 10. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 454 v k.ú. Druzcov
 11. Projednání směnné smlouvy na části pozemků parc.č. 863 a parc.č. 31 v k.ú. Osečná
 12. Projednání prodeje st.p.č. 56 včetně stavby č.p. 44 v pozemku parc.č. 152/3 v k.ú. Chrastná
 13. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č. 2 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 166
 14. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č. 1 v Osečné, Svatovítské náměstí 88
 15. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu domu v Chrastné č.p. 45
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. června 2016

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné

Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 900.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 27.6.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. června 2016

Upozornění pro cestující

V době od 13.6. do 19.6.2016 nebude zajíždět hromadná autobusová doprava na zastávku „léčebna Lázně Kundratice“. Důvodem jest konání tradiční Kundratické lávky a Svatovítské pouti.

Děkujeme za pochopení.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. června 2016

Město Jablonné v Podještědí - referent odboru stavebního úřadu

Spřátelené město Jablonné v Podještědí vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/ka odboru stavebního úřadu, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. června 2016

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 31. května 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování křížů na území města Osečná“
 3. Projednání prodeje domu v Chrastné č.p. 44
 4. Projednání přidělení bytu 2+1 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 6/2016
 6. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 7/2016
 7. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná k 31.12.2015
 8. Schválení účetní závěrky Technických služeb Osečná k 31.12.2015
 9. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
 10. Projednání žádosti Hospicu sv. Zdislavy o finanční dar
 11. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemcích parc.č. 1237 v k.ú. Lázně Kundratice a parc.č. 562/1, 598/5 a 587/1 v k.ú. Druzcov
 12. Projednání žádosti o prodej pozemků parc.č. 330/1 a 330/2 v k.ú. Druzcov
 13. Schválení prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Schválení prodeje pozemku parc.č. 56/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 15. Schválení prodeje částí pozemků parc.č. 216/1, 53, 416/4 a 454 v k.ú. Druzcov
 16. Schválení prodeje částí pozemků parc.č. 744/5 a 746 v k.ú. Osečná a parc.č. 1490/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Schválení prodeje částí pozemku parc.č. 758/1 v k.ú. Osečná
 18. Schválení prodeje části pozemku parc.č. 115 v k.ú. Osečná
 19. Schválení prodeje částí pozemku parc.č. 122 v k.ú. Osečná
 20. Schválení koupě části pozemku parc.č. 119/2 v k.ú. Osečná
 21. Různé
 22. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. května 2016

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. května 2016

Návrh stanovení místní úpravy provozu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. května 2016

Sběr velkoobjemového odpadu

Dle OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se koná sběr velkoobjemového odpadu v Druzcově, Kotli a Osečné.

Kontejner bude přistaven v těchto termínech na obvyklých stanovištích:

 • 30. května – 5. června 2016: u Hasičské zbrojnice v Druzcově a na návsi v Kotli
 • 6. června – 12. června 2016: u Růžičkovy stodoly v Osečné

Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.)

Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ pneumatiky!!!

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. května 2016

Nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2016/054681-L

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. května 2016

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. května 2016

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.