česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Mannův les – II.etapa zpřístupnění lesa“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Zázemí pro veřejně prospěšné pracovníky MÚ Osečná“
 4. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Technika pro Osečenské lesy“
 5. Schválení Podmínek pro poskytování dotací z rozpočtu města pro spolky/organizace ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost v roce 2017
 6. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 19/2016
 7. Schválení hospodaření města k 31.12.2016
 8. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 1/2017
 9. Schválení Plánu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Osečná včetně odpisového plánu na rok 2017
 10. Schválení Plánu nákladů a výnosů Technických služeb Osečná na rok 2017
 11. Schválení bezúplatného převodu technického zhodnocení budovy ZŠ městu
 12. Schválení Dodatku č.5 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem a ZŠ
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 273/6, 254/10, 254/9 a 242/1 v k.ú. Chrastná
 14. Projednání prodeje pozemku st.p.č. 56 včetně stavby č.p. 44 (1/2 dvojdomku) a pozemku p.č. 152/3 vše v k.ú. Chrastná
 15. Projednání koupě pozemku parc.č. 120/24 v k.ú. Chrastná
 16. Projednání projektů v rámci akce „Humanizace veřejného prostranství“
 17. Různé
 18. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. ledna 2017

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. ledna 2017

Oznámení o rozšíření úředních hodin pro podání daň. přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. ledna 2017

Výběrového řízení - prodej pozemku p.č. 120/24 k.ú. Chrastná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. ledna 2017

Úhrada místních poplatků

1) Poplatek za odpad:

 • Číslo účtu: 3522461/0100
 • VS: 1340
 • Poplatek za odpad je 500,– Kč na rok za 1 osobu. Děti do čtyř let věku a senioři starší 70 let platí polovinu to je 250,– Kč za osobu na rok.
 • Poplatek je nutné uhradit do 15. 2. 2016 minimálně ve výši jedné poloviny poplatku a k 15. 8. 2016 – 2. splátka.

2) Poplatek ze psů:

 • Číslo účtu: 3522461/0100
 • VS: 1341
 • Poplatek ze psů je 100,– Kč na jednoho psa za rok. Za druhého psa je poplatek 150,– Kč za rok.
 • Poplatek uhraďte do 31. 3. 2016.

Všechny poplatky lze rovněž uhradit do pokladny městského úřadu u paní Pohořelé, tel: 485 179 208

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. ledna 2017

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné

Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 850.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 26.1.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. ledna 2017

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. ledna 2017

Veřejná vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. prosince 2016

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Městský úřad Osečná oznamuje, že bude v době od 22.12. do 30.12.2016 uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. prosince 2016

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 19. prosince 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 17/2016
 3. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 18/2016
 4. Schválení Rozpočtu města Osečná na rok 2017
 5. Schválení Rozpočtového výhledu na roky 2018–2019
 6. Projednání žádosti Chorusu, pěveckého sdružení, o poskytnutí finančního příspěvku
 7. Schválení ceny stočného pro rok 2017
 8. Schválení pronájmu bytu 2+1 v panelovém domě v Lázních Kundraticích č.p. 166
 9. Projednání žádosti In.g Kořenka o odkup akcií Lázní Kundratic a.s.
 10. Schválení odměny řediteli ZŠ a MŠ Osečná za rok 2016
 11. Schválení odměny ředitelce Technických služeb Osečná za rok 2016
 12. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 43/1 v k.ú. Osečná
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 1216/3, 1507 a 1239/4 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 19 v k.ú. Kotel
 15. Projednání prodeje částí pozemku parc.č. 761 v k.ú. Osečná
 16. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 111/6 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Revokace usnesení č. 145/2016 ze dne 4.10.2016
 18. Revokace usnesení č. 46/2015 a 47/2015 ze dne 28.4.2015
 19. Revokace usnesení č. 157/2015 ze dne 2.11.2015
 20. Revokace usnesení č. 195/2015 ze dne 14.12.2015
 21. Projednání prodeje pozemku st.p.č. 56 včetně stavby č.p. 44 (1/2 dvojdomku) a pozemku p.č. 152/3 vše v k.ú. Chrastná
 22. Různé
 23. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. prosince 2016

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.