česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 3. června 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava částí místních komunikací v Osečné po výstavbě kanalizace a rekonstrukci vodovodu“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava vrchní části věže kostela sv. Víta v Osečné“
 4. Schválení plánu nákladů a výnosů 2015 – Technické služby Osečná, p.o.
 5. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 4/2015
 6. Schválení dodatků ke směrnicím
 7. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o možnost uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor
 8. Schválení žádosti o možnosti umístění adresy sídla OSVČ
 9. Schválení žádosti S.K. Osečná o možnosti umístění adresy sídla
 10. Projednání zřízení věcných břemen na pozemcích parc.č. 1237 v k.ú. Lázně Kundratice a parc.č. 562/1 a 598/5 v k.ú. Druzcov
 11. Projednání koupě pozemku parc.č. 63 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 12. Různé
 13. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. května 2015

Sběr velkoobjemového odpadu

Dle OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se koná sběr velkoobjemového odpadu v Druzcově, Kotli a Osečné.

Kontejner bude přistaven v těchto termínech na obvyklých stanovištích:

 • 25. května – 31. května 2015 – u Hasičské zbrojnice v Druzcově a na návsi v osadě Kotel
 • 01. června – 07. června 2015 – u Růžičkovy stodoly v Osečné

Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.)

Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ pneumatiky!!!

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. května 2015

SVS - vyúčtování vodného a stočného za rok 2014

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. května 2015

Mikroregion Podralsko - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. května 2015

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • léky všeho druhu včetně mastí
 • domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené !!!
 • zbytky starých barev, obaly od barev
 • televizory, počítače, monitory, ledničky, zářivky
 • všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 • upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)

Při tomto svozu je možné odevzdat také elektrospotřebiče!

Způsob přebírání odpadů:

 1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilních sběrny!
 2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
 3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
 4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Svoz se uskuteční v sobotu 16. května 2015

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 28. dubna 2015

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Liberecký kraj

Finanční úřad pro Liberecký kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do dne 1.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí, středa od 8:00 do 16:00 hodin zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 28. dubna 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 28. dubna 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města Liberec ve věci agendy přestupků
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování sousoší sv. Luitgardy, sv. Jana a sv. Pavla v Osečné“
 4. Projednání kupních smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s. na dešťovou kanalizaci
 5. Schválení založení přísp. organizace „Technické služby Osečná“
 6. Projednání nabídky nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Osečná
 7. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 511/7 v k.ú. Osečná
 8. Projednání žádosti o vybudování branky na pozemku p.č. 748/6 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú. Osečná
 9. Projednání odkoupení části pozemku parc.č. 128/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 10. Projednání žádostí o koupi částí pozemku parc.č. 141/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 11. Projednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 242/1 v k.ú. Chrastná
 12. Projednání zřizování věcných břemen pro stavbu „Osečná – kanalizace 2.etapa“
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1507 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Schválení hospodaření města k 31.3.2015
 15. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 2/2015
 16. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 3/2015
 17. Schválení roční účetní závěrky města Osečná k 31.12.2014
 18. Schválení roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná k 31.12.2014
 19. Schválení závěrečného účtu Města Osečná za rok 2014
 20. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2017
 21. Schválení převodu technického zhodnocení budovy ZŠ do majetku města
 22. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem a ZŠ
 23. Schválení bezúplatného převodu majetku mezi městem a ZŠ
 24. Různé
 25. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. dubna 2015

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. dubna 2015

Upozornění na uzavírku silnice

Městský úřad Osečná oznamuje , že z důvodu konání „VIII. ročníku závodů automobilů do vrchu v rámci Českého mistrovství ZAV – Ještěd 2015“ proběhne ve dnech 25.4.2015 a 26.4.2015 od 8.00 do 17.00 hod. úplná uzavírka provozu na silnici č. III/2784 Liberec – Hoření Paseky. Každých 45 minut bude na 30 min obnoven provoz pro veřejnost.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. dubna 2015

Město Osečná - závěrečný účet za rok 2014

Přílohy:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. dubna 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.