česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 28. dubna 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města Liberec ve věci agendy přestupků
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování sousoší sv. Luitgardy, sv. Jana a sv. Pavla v Osečné“
 4. Projednání kupních smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s. na dešťovou kanalizaci
 5. Schválení založení přísp. organizace „Technické služby Osečná“
 6. Projednání nabídky nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Osečná
 7. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 511/7 v k.ú. Osečná
 8. Projednání žádosti o vybudování branky na pozemku p.č. 748/6 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú. Osečná
 9. Projednání odkoupení části pozemku parc.č. 128/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 10. Projednání žádostí o koupi částí pozemku parc.č. 141/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 11. Projednání žádosti o koupi části pozemku parc.č. 242/1 v k.ú. Chrastná
 12. Projednání zřizování věcných břemen pro stavbu „Osečná – kanalizace 2.etapa“
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1507 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Schválení hospodaření města k 31.3.2015
 15. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 2/2015
 16. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 3/2015
 17. Schválení roční účetní závěrky města Osečná k 31.12.2014
 18. Schválení roční účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná k 31.12.2014
 19. Schválení závěrečného účtu Města Osečná za rok 2014
 20. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2017
 21. Schválení převodu technického zhodnocení budovy ZŠ do majetku města
 22. Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem a ZŠ
 23. Schválení bezúplatného převodu majetku mezi městem a ZŠ
 24. Různé
 25. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. dubna 2015

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. dubna 2015

Upozornění na uzavírku silnice

Městský úřad Osečná oznamuje , že z důvodu konání „VIII. ročníku závodů automobilů do vrchu v rámci Českého mistrovství ZAV – Ještěd 2015“ proběhne ve dnech 25.4.2015 a 26.4.2015 od 8.00 do 17.00 hod. úplná uzavírka provozu na silnici č. III/2784 Liberec – Hoření Paseky. Každých 45 minut bude na 30 min obnoven provoz pro veřejnost.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. dubna 2015

Město Osečná - závěrečný účet za rok 2014

Přílohy:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. dubna 2015

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. dubna 2015

Vyhodnocení územního plánu obce Cetenov

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. dubna 2015

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. března 2015

Protokol o provedené veřejné dražbě nedobrovolné

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. března 2015

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Osečná

Valná hromada se bude konat dne 25.4.2015 od 9.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice v Lázních Kundraticích.

Program:

 1. Zahájení (volba zapisovatele a skrutátora)
 2. Schválení programu jednání valné hromady
 3. Zpráva mysliveckého hospodáře o myslivecké činnosti MS Osečná Kotel
 4. Různé – diskuse
 5. Usnesení
 6. Závěr

Začátek prezentace v 8.00 hodin

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni vlastníci honebních pozemků, kteří nejpozději před jejím zahájením předloží nezpochybnitelný doklad o vlastnictví pozemků (výpis z KN, kupní smlouvu nebo darovací smlouvu, usnesení o dědictví apod.) nebo jejich zástupce, který předloží plnou moc k jednání.

Pokud se do 9.00 hodin nesejde dostatečný počet hlasů (nejméně 50 % členů HS) je posunut začátek valné hromady na 10.00 hodin a valná hromada může projednávat výše uvedený program hlasy přítomných členů HS nebo zmocněnců.

Helena Bušová – honební starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. března 2015

Program pro poskytování dotací pro spolky, organizace ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost

Program pro poskytování dotací pro spolky/organizace ve městě Osečná na kulturně – sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2015, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. března 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.