česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Liberecký kraj

Finanční úřad pro Liberecký kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.4.2016 do dne 30.5.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí, středa od 8:00 do 16:00 hodin zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. dubna 2016

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • léky všeho druhu včetně mastí
 • domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené !!!
 • zbytky starých barev, obaly od barev
 • televizory, ledničky, zářivky, počítače
 • všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
 • upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)

Při tomto svozu je možné odevzdat také elektrospotřebiče!

Způsob přebírání odpadů:

 1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilních sběrny!
 2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
 3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
 4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Svoz se uskuteční v sobotu 14. května 2016

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. dubna 2016

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Libereckém kraji, více v příloze.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. dubna 2016

Cestování s dětmi do zahraničí

Věděli jste, že:

 • také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
 • pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
 • doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
 • dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Prahy 1 až 22),
 • lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do 15 let,
 • i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem.

Více informací na: www.mvcr.cz/…obni-doklady

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. dubna 2016

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 20. dubna 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 21539 mezi Městem Osečná a Ještědskou stavební společností spol. s.r.o., Liberec
 3. Pověření starosty zastupováním Města Osečná na valných hromadách a jednáních akciových společností
 4. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 5/2016
 5. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č. 17 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 166
 6. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu sociálního bytu č. S2 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 7. Schválení Závěrečného účtu Města Osečná za rok 2015
 8. Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2015
 9. Schválení účetní závěrky Města Osečná k 31.12.2015
 10. Projednání hospodaření Města Osečná k 31.3.2016
 11. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 779/5 v k.ú. Druzcov
 12. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 805 v k.ú. Druzcov a na pozemku parc.č. 1/1 v k.ú. Rozstání pod Ještědem
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 119/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 805/1 v k.ú. Osečná
 15. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1492/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 16. Projednání žádosti o prodej části pozemků parc.č. 744/5, 746 v k.ú. Osečná a 1490/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 17. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 56/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 18. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 122 v k.ú. Osečná
 19. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 115 v k.ú. Osečná
 20. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 323/3 v k.ú. Osečná
 21. Projednání žádosti o prodej části pozemků parc.č. 216/1, 53, 416/4 a 454 v k.ú. Druzcov
 22. Revokace usnesení č. 15/2015 ze dne 26.2.2015
 23. Různé
 24. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. dubna 2016

Mikroregion Podještědí - závěrečný účet za rok 2015

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. dubna 2016

Město Osečná - závěrečný účet za rok 2015

Přílohy:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. dubna 2016

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné

Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 900.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 29.4.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 4. dubna 2016

Oznámení o zahájení řízení - kanalizace: Osečná - kanalizace, ČOV II. etapa

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 31. března 2016

Město Osečná - záměr prodeje části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje části pozemku par.č. 115 v k.ú. Osečná, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. března 2016

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.