česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pronájem uvolněného bytu v domě čp. 88 na Svatovítském náměstí v Osečné

Byt 3 + 1 v domě čp. 88 na Svatovítském náměstí v Osečné, v 2. NP, byt č. 4 – bez výtahu. Vícero informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte nejpozději do 31. března 2017 do 11.00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Osečné.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. února 2017

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. února 2017

Město Stráž pod Ralskem - vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovník

Spřátelené město Stráž pod Ralskem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovník, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. února 2017

Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2016

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 17. února 2017

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Libereckém kraji, více v příloze.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. února 2017

Jak se chovat v případě nálezu uhynulého volně žijícího ptactva

Vážení,

v souvislosti s aktuální situací v oblasti výskytu ptačí chřipky a v návaznosti na nařízení ředitele Krajské veterinární správy Libereckého kraje nás ředitel Krajské veterinární správa SVS pro Liberecký kraj požádal o zaslání pokynů, jak se chovat v případě nálezu uhynulého volně žijícího ptactva.

Je třeba postupovat následujícím způsobem:

Při nálezu uhynulého volně žijícího ptáka občanem, případně městkou policií apod. je zapotřebí, aby tito nebo zástupce městského či obecního úřadu v prvé řadě kontaktoval krajskou veterinární správu na tel. čísle: 720 995 207, 485246691 nebo 775869078.

Pracovník krajské veterinární správy nález vyhodnotí z hlediska rizika ptačí chřipky a rozhodne o dalším postupu, spočívajícím buď v přímé likvidaci uhynulého ptáka místně příslušným úřadem (jako každého jiného uhynulého zvířete na území obce nebo města) nebo spočívajícím ve výjezdu inspektora krajské veterinární správy na místo nálezu (v případě odběru uhynulého ptáka na vyšetření ve veterinárním ústavu). Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o případné potřebě součinnosti s Hasičským záchranným sborem, jejichž jednotky prostřednictvím operačního střediska HZS povolá.

Z uvedeného postupu vyplývá, že není vhodné, aby veřejnost, obecní či městské úřady aktivovaly dobrovolné hasičské jednotky, případně profesionální hasičské jednotky, jelikož řada jejich výjezdů může být zcela zbytečná.

Mgr. Rudolf Broulík

Odbor kancelář hejtmana – odd. krizového řízení

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. února 2017

Nařízení státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj (dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy.

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N8 v katastrálním území Janův Důl, kód katastrálního území 682241, v Libereckém kraji.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. února 2017

Oznámení o výběrovém řízení č. ULB/001/2017

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s následnou aukcí na zjištění zájemce o koupi: pozemku stavební parcely č. 191 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Osečná, obci Osečná, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec a zapsaného na LV č. 60000.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. února 2017

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. ledna 2017

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Mannův les – II.etapa zpřístupnění lesa“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Zázemí pro veřejně prospěšné pracovníky MÚ Osečná“
 4. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Technika pro Osečenské lesy“
 5. Schválení Podmínek pro poskytování dotací z rozpočtu města pro spolky/organizace ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost v roce 2017
 6. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 19/2016
 7. Schválení hospodaření města k 31.12.2016
 8. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 1/2017
 9. Schválení Plánu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Osečná včetně odpisového plánu na rok 2017
 10. Schválení Plánu nákladů a výnosů Technických služeb Osečná na rok 2017
 11. Schválení bezúplatného převodu technického zhodnocení budovy ZŠ městu
 12. Schválení Dodatku č.5 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem a ZŠ
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 273/6, 254/10, 254/9 a 242/1 v k.ú. Chrastná
 14. Projednání prodeje pozemku st.p.č. 56 včetně stavby č.p. 44 (1/2 dvojdomku) a pozemku p.č. 152/3 vše v k.ú. Chrastná
 15. Projednání koupě pozemku parc.č. 120/24 v k.ú. Chrastná
 16. Projednání projektů v rámci akce „Humanizace veřejného prostranství“
 17. Různé
 18. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. ledna 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.