česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města, podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1. Volby do zastupitelstva města Osečná se uskuteční

 • v pátek dne 10.10.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 11.10.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
 • pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže voji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. září 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu

Starosta města Osečná podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že:

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

 • v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná
 • pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční

 • v pátek dne 17. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

6. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. září 2014

ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. září 2014

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 29. září 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava mostu přes Hamerskou strouhu na p.p.č. 190/4, Chrastná“ a „Oprava propustu u požární nádrže, Osečná – Druzcov“
 3. Projednání uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s Ještědskou stavební společností spol. s.r.o.
 4. Projednání uzavření Dohody o provedení archeologického výzkumu se Severočeským muzeem v Liberci
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 9/2014
 6. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 10/2014
 7. Projednání odměny řediteli ZŠ a MŠ Osečná za období leden – srpen 2014
 8. Projednání schválení a vydání územního plánu Osečná
 9. Schválení nabytí pozemků na základě návrhu smíru od Lesů České republiky s.p.
 10. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 16/3 v k.ú. Lázně Kundratice
 11. Projednání prodeje částí pozemků parc.č. 54/1 a 68/10 v k.ú. Lázně Kundratice
 12. Projednání prodeje částí pozemků parc.č. 1619/1 a 1490/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 13. Projednání koupě části pozemku parc.č. 31/1 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Různé
 15. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. září 2014

Povinné očkování psů!!!

K zajištění povinného očkování psů proti vzteklině Městský úřad Osečná jako orgán veterinární péče oznamuje termíny a místa hromadného očkování psů proti vzteklině.

Chovatelé (držitelé) psů se mohou dostavit se psy staršími 3 měsíců, kteří nejsou v imunitě proti vzteklině, tzn. během uplynulých 12 měsíců nebyli očkováni a kteří jsou zdrávi, k hromadnému očkování proti vzteklině v termínech uvedených na tomto oznámení, nebo v jiných termínech k privátním veterinárním lékařům. Předvedený pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem, musí být v doprovodu dospělé osoby.

Nezapomeňte na očkovací průkaz psa!

Cena očkovací vakcíny je 70,– Kč, vystavení nového očkovacího průkazu stojí 10,– Kč.

ČASOVÝ ROZVRH:

 • 1. října 2014 od 14:50 do 15:00 hod. – Druzcov u obchodu
 • 1. října 2014 od 15:20 do 16:00 hod. – Chrastná u statku
 • 1. října 2014 od 16:10 do 16:45 hod. – Lázně Kundratice u autoopravny
 • 1. října 2014 od 16:50 do 17:30 hod. – Osečná u bývalé budovy obecního úřadu
 • 1. října 2014 od 17:45 do 17:55 hod. – Kotel u zastávky ČSAD

NÁHRADNÍ TERMÍN:

 • 8. října 2014 od 16:30 do 16:45 hod. – Osečná u bývalé budovy obecního úřadu

Dle § 55 odst.c) zák.č.87/1987 Sb., o veterinární péči ve znění předpisů pozdějších, jsou chovatelé zvířat povinni dodržovat opatření stanovená k předcházení vzniku, zdolávání a zamezení šíření nákaz, jiných hromadných onemocnění zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Porušování této povinnosti je posuzováno jako přestupek dle § 11 odst.1 písm.b) zák.č.108/1987 Sb., o působnosti veterinární péče, ve znění předpisů pozdějších. Za tento přestupek lze uložit pokutu dle § 11 odst.2 uvedeného zákona až do výše 5.000,– Kč.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. září 2014

Město Osečná - záměr pronájmu pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr pronájmu pozemku par.č. 1492/2 v k.ú. Lázně Kundratice (viz. příloha).

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. září 2014

Město Osečná - záměr pachtu zemědělských pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr pachtu zemědělských pozemků (vícero v příloze):

 • parc.č. 562/7 (orná půda) o výměře 1545 m2 v k.ú. Osečná
 • parc.č. 596/2 (orná půda) o výměře 3046 m2 v k.ú. Osečná
 • část parc.č. 562/26 (orná půda) o výměře 4760 m2 v k.ú. Osečná

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. září 2014

Město Stráž pod Ralskem - veřejná vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. září 2014

Město Stráž pod Ralskem - pozvánka

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. září 2014

Usnesení - dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. září 2014

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2014, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.