česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Protokol o provedené veřejné dražbě nedobrovolné

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. března 2015

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Osečná

Valná hromada se bude konat dne 25.4.2015 od 9.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice v Lázních Kundraticích.

Program:

 1. Zahájení (volba zapisovatele a skrutátora)
 2. Schválení programu jednání valné hromady
 3. Zpráva mysliveckého hospodáře o myslivecké činnosti MS Osečná Kotel
 4. Různé – diskuse
 5. Usnesení
 6. Závěr

Začátek prezentace v 8.00 hodin

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni vlastníci honebních pozemků, kteří nejpozději před jejím zahájením předloží nezpochybnitelný doklad o vlastnictví pozemků (výpis z KN, kupní smlouvu nebo darovací smlouvu, usnesení o dědictví apod.) nebo jejich zástupce, který předloží plnou moc k jednání.

Pokud se do 9.00 hodin nesejde dostatečný počet hlasů (nejméně 50 % členů HS) je posunut začátek valné hromady na 10.00 hodin a valná hromada může projednávat výše uvedený program hlasy přítomných členů HS nebo zmocněnců.

Helena Bušová – honební starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. března 2015

Program pro poskytování dotací pro spolky, organizace ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost

Program pro poskytování dotací pro spolky/organizace ve městě Osečná na kulturně – sportovní činnost z rozpočtu města Osečná v roce 2015, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. března 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 9. března 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1507 v k.ú. Lázně Kundratice
 3. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Osečná
 4. Projednání podkladů pro soudní jednání ve věci objektu Druzcov č.p. 114
 5. Různé
 6. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 2. března 2015

Město Stráž pod Ralskem - vedoucí oddělení technické správy města

Sousední město Stráž pod Ralskem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí oddělení technické správy města, vícero v příloze…

Platové rozpětí: 13 570 Kč – 20 450 Kč.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. února 2015

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 26. února 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Projednání koupě části pozemku parc. č. 221/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 3. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č 868/1 a 820 v k.ú. Osečná
 4. Projednání uzavření smouvy o smlouvě budoucí kzpní na části pozemků parc.č. 454, 416/4, 216/1, 801/6 a 801/2 v k.ú. Druzcov
 5. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 331 v k.ú. Druzcov
 6. Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 238/3 v k.ú. Druzcov
 7. Projednání bezúplatného převodu pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Kotel
 8. Revokace usnesení č. 84/2014 ze dne 26.6.2014
 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti OLP/159/2015 – plynovodní přípojka pro ZŠ Osečná na st.p.č. 2118 v k.ú. Osečná
 10. Vyprošťovací zařízení pro JSDHO Osečná – žádost o dotaci
 11. Projednání podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sousouší „Tří svatých“
 12. Źádost o bezúplatný převod – Základní škola Osečná
 13. Projednání podmínek pro poskytování příspěvků spolkům
 14. Rozpočtové opatření č. 1/2015
 15. Inventarizační zpráva 2014
 16. Hospodaření města k 31.12.2014
 17. Různé
 18. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. února 2015

Životní podmínky 2015 – výběrové statistické šetření v domácnostech

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. února 2015

Souhlas dopravního úřadu s uzavírkou na sil.č. II/278 v Osečné – ul. Českolipská a Kundratická

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 9. února 2015

Sbírka použitého ošacení 2015

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Osečná vyhlašuje sbírku použitého ošacení:

 • Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
 • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • Domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
 • Péří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
 • Obuv – veškerou nepoškozenou
 • Hračky – nepoškozené a kompletní
 • Menší funkční elektrospotřebiče
 • Knihy

Sbírka se uskuteční:

 • dne: v pátek 6. března 2015 od 14 do 17 hodin
 • místo: Růžičkova stodola ve Školní ulici v Osečné

Vícero v příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. února 2015

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2015, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.