česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení - Technické služby Osečná

Paní Dana Sucharová, ředitelka Technických služeb Osečná oznamuje, že od 20.7. do 29.7.2016 bude mít plánovanou dovolenou.

Děkuji za pochopení.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 12. července 2016

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Libereckém kraji, více v příloze.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. července 2016

Stanovení místní úpravy provozu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. července 2016

ČEZ Distribuce, a. s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

 • Místo: Chrastná, viz přiložená mapka
 • Datum a čas: 21.7.2016 od 8.00 do 17.00

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. července 2016

Město Osečná - záměr směny části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr směny části pozemku par. č. 863, v k.ú. Osečná, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. července 2016

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemků

Město Osečná dává na vědomí záměr pronájmu části pozemků par. č. 216/5 a 848/14, vše v k.ú. Druzcov, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. července 2016

Město Osečná - záměr pronájmu části pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr pronájmu části pozemku par.č. 141/1, v k.ú. Lázně Kundratice, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. července 2016

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 30. června 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Restaurování křížů v Osečné – Lázních Kundraticích“
 3. Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Osečná a Ing.arch. MgA. Michalem Valertem
 4. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o převod z fondu rezerv do fondu investic a čerpání z fondu investic
 5. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 8/2016
 6. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 9/2016
 7. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 301/25 v k.ú. Druzcov
 8. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 43/1 v k.ú. Osečná
 9. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 35 v k.ú. Lázně Kundratice
 10. Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 454 v k.ú. Druzcov
 11. Projednání směnné smlouvy na části pozemků parc.č. 863 a parc.č. 31 v k.ú. Osečná
 12. Projednání prodeje st.p.č. 56 včetně stavby č.p. 44 v pozemku parc.č. 152/3 v k.ú. Chrastná
 13. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č. 2 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 166
 14. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu bytu č. 1 v Osečné, Svatovítské náměstí 88
 15. Schválení prodloužení smlouvy o pronájmu domu v Chrastné č.p. 45
 16. Různé
 17. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. června 2016

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné

Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 900.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 27.6.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. června 2016

Upozornění pro cestující

V době od 13.6. do 19.6.2016 nebude zajíždět hromadná autobusová doprava na zastávku „léčebna Lázně Kundratice“. Důvodem jest konání tradiční Kundratické lávky a Svatovítské pouti.

Děkujeme za pochopení.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. června 2016

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.