česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 4. října 2016 od 18.30 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Žákovská cvičná kuchyňka ZŠ a MŠ Osečná“
 3. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Kanalizace Osečná – 2.etapa“
 4. Projednání žádosti o finanční příspěvek na poskytování preventivní sociální služby raná péče v roce 2017
 5. Schválení přidělení bytu 2+1 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku č.p. 166
 6. Schválení prodeje st.p.č. 56 včetně stavby č.p. 44 (1/2 dvojdomku) v pozemku parc.č. 152/3 v k.ú. Chrastná
 7. Projednání nabídky Komerční banky na vložení finančních prostředků do investičního fondu
 8. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 13/2016
 9. Projednání pozemkových úprav v rámci obce Osečná
 10. Revokace usnesení č. 88/2016
 11. Revokace usnesení č. 106/2016
 12. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 1189/7 v k.ú. Lázně Kundratice
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 748/6 v k.ú. Osečná
 14. Projednání žádosti o prodej pozemků parc.č. 62/1 a 62/2 v k.ú. Chrastná
 15. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 35 a pozemku parc.č. 1492/8 v k.ú. Lázně Kundratice a části pozemku parc.č. 118/2 a pozemku parc.č. 121/1 v k.ú. Osečná
 16. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 758/1 v k.ú. Osečná
 17. Projednání výstavby výklenkové kapličky na p.p.č. 67/2 v k.ú. Chrastná
 18. Různé
 19. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. září 2016

ČEZ Distribuce, a. s. - upozornění

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. září 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Starosta města Osečná podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:

 • v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do zastupitelstva Libereckého kraje ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Lázních Kundratice, Druzcově, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. září 2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 1. září 2016

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. srpna 2016

Oznámení z Městského úřadu Osečná

z provozních důvodů bude v pondělí 29. srpna 2016 provoz úředních hodin na Městském úřadě Osečná a Technických služeb Osečná omezen.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. srpna 2016

Prodej 1/2 dvojdomku č.p. 44 v Chrastné

Město Osečná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění, záměr prodat pozemek st.p.č. 56 (ostatní plocha/manipulační plocha) o výměře 369 m2 včetně stavby objektu bydlení č.p. 44 na tomto pozemku a dále zázemí k tomuto objektu, které tvoří kolny na st.p.č. 56 a pozemek parc.č. 152/3 (zahrada) o výměře 375 m2 vše v k.ú. Chrastná. Jedná se o polovinu dvojdomku. Nabízené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č.1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec. Předmětné nemovitosti jsou vyznačeny v přiloženém snímku z katastrální mapy.

Podmínky pro podání žádostí:

Minimální cena se stanovuje ve výši 850.000,– Kč. V nabídce musí být uvedena konkrétní částka za odkoupení nemovitostí. Nabídky budou předkládány v uzavřených obálkách označených „Prodej č.p. 44 Chrastná“.

Nabídky musejí být doručeny na Městský úřad Osečná do 12.9.2016 do 12.00 hod. K později došlým žádostem, námitkám či připomínkám nebude přihlíženo.

Bližší informace podá pan Gerhard Arlt z MěÚ Osečná – tel. 485 164 813.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. srpna 2016

Pronájem uvolněného bytu v panelovém domě U Křížku čp.166

Byt 2 + 1 v panelovém domě U Křížku čp. 166 v 1. NP. byt č. 2 – bez výtahu. Více informací o možném pronájmu a podmínky naleznete v příloze.

Žádosti na tento uvolněný byt podávejte nejpozději do 7. září 2016 do 17 hodin na Městském úřadě v Osečné, na podatelně. V žádosti uvádějte důvod, proč o tento byt máte zájem a nezapomeňte uvést telefonické spojení na Vás.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. srpna 2016

4. ročník závodu na kolečkových lyžích

Zvláštní užívání účelové komunikace a krajských silnic z důvodu konání 4. ročníku závodu na kolečkových lyžích "Silvini SKIROLL CUP Ještěd dne 25. 9. 2016 od 13,15 do 14,30 hod.

Přechodná úprava provozu na krajských komunikacích: krajské silnice ev.č. III/272 39, III/2783, III/2784, II/278, II/592 a III/272 46 (Světlá pod Ještědem, Český Dub, Osečná, Rozstání, Hodky, Křižany, Proseč pod Ještědem, Kryštofovo údolí) a na veřejně přístupné účelové komunikaci Výpřež – Ještěd.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. srpna 2016

Oznámení o výběrovém řízení č. ULB/019/2016

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s následnou aukcí na zjištění zájemce o koupi: pozemku stavební parcely č. 191 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Osečná, obci Osečná, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec a zapsaného na LV č. 60000.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 8. srpna 2016

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2016, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.